ZO OS KOVO Pramet
3. 02. 2014

Čerpání dovolené


Zdroj: Verlag Dashöfer
Kategorie: General
Zaslal: admin

Přestože již od 1. 1. 2012 platí významné změny v čerpání dovolené, v praxi se stále chybuje.

Připomínáme, že byl zrušen dvojí režim čerpání dovolené (tzv. ?standard" do 4 týdnů a tzv. ?nadstandard" přesahující 4 týdny), stejně tak jako zánik práva na standardní část dovolené, nebyla-li vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, nebo čerpání dovolené tzv. ?ze zákona" prvním pracovním dnem po 31. říjnu. Současně byla ale i zrušena možnost ?proplácet" nevyčerpanou dovolenou za trvání pracovního poměru.

Novelizovaná právní úprava se projevila zejména v § 218 ZP, podle něhož je zaměstnavatel povinen čerpání dovolené zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže i v tomto případě v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Nemůže-li být dovolená takto vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, ledaže i v tomto případě vyčerpání dovolené bránila dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená; v takových případech je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení uvedených překážek v práci. Jestliže zaměstnavatel takto při určování čerpání dovolené zaměstnanci nepostupuje, dopouští se přestupku nebo správního deliktu podle zákona o inspekci práce a hrozí mu pokuta až do výše 200 000 Kč.

K posílení důrazu na řádné a včasné čerpání dovolené od 1. ledna 2012 dále platí, že neurčí-li zaměstnavatel dovolenou ani do 30. června následujícího kalendářního roku (tedy nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku), má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec, který je povinen její čerpání písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Nevyčerpaná dovolená nezaniká a převádí se do dalšího období. Je však porušením pracovněprávního předpisu, jestliže zaměstnavatel neurčil řádně a včas zaměstnanci čerpání dovolené ani do konce následujícího kalendářního roku po roce, v němž právo na tuto dovolenou vzniklo, jak mu to ukládá zákoník práce. (§ 218 odst. 3 ZP)