ZO OS KOVO Pramet
17. 01. 2021

Minimální mzda


Od 1. 1. 2022 se tradičně opět zvýší minimální mzda, a to o 1 000 Kč na 16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Průměrná měsíční mzda se v roce 2022 zvýší z 35 441 Kč na 38 911 Kč.

 

Kategorie: General
Zaslal: admin

AKTUALITA: Vyhláška č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích

1.8.2015, JUDr. Zdena Krýsová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Ministerstvo zdravotnictví, v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, připravilo na základě zmocnění obsažených v (§ 238 odst. 1 a § 246 odst. 2 zákoníku práce novou vyhlášku č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Tato vyhláška ruší a nahrazuje dosud platnou vyhlášku č. 288/2003 Sb.

Nová vyhláška, stejně jako doposud platná vyhláška č. 288/2003 Sb., je transpozicí směrnice Rady č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, asměrnice Rady č. 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, ve znění novel. Nově se v její části upravující zákazy práce s chemickými látkami a chemickými směsmi vychází z nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. V důsledku toho je v textu nové vyhlášky při označování specifické rizikovosti, resp. nebezpečnosti chemických látek a chemických směsí, souběžně používána terminologie jak dosavadních právních předpisů, vycházejících ze zrušených směrnic ES, tak nařízení (ES) č. 1272/2008.

Dikce nové vyhlášky klade důraz na správné provedení kategorizace prací, které vychází z vyhledání a hodnocení rizik a měření rizikových faktorů odborně způsobilou osobou (§ 38 zákona č. 258/2000 Sb.). Neprovede-li zaměstnavatel kategorizaci prací správně, zejména neodhalí-li rizikové práce postupem stanoveným zákonem (§ 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb.), může vystavit chráněné skupiny zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců poškození zdraví. Zvýšený důraz se nově klade i na hodnocení zdravotních rizik, jehož pravidla podle směrnic ES pro jednotlivé faktory pracovních podmínek stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Východiska a odchylky nové vyhlášky

Nová vyhláška i nadále rozlišuje zakázané práce a zakázaná pracoviště, jen je srozumitelněji odděluje. Zakázané práce seřazuje podle rizikového faktoru. Odstraňuje se tak nedostatek vyhlášky č. 288/2003 Sb., která plně nerozlišovala jednotlivé rizikové faktory a některé uváděla v nesprávné souvislosti (např. pod fyzickou zátěž podřadila i zátěž psychickou).

Nová vyhláška je však ve značné části věcně shodná s vyhláškou č. 288/2003 Sb. Postupně jsou v ní upraveny, tak jako dosud, práce zakázané těhotným, kojícím, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým se zvláštní úpravou prací zakázaných mladistvým zaměstnankyním, které jsou těhotné, kojící nebo matkami do konce devátého měsíce po porodu. Terminologie označující uvedené skupiny osob je však v nové vyhlášce změněna vzhledem k tomu, že jde o prováděcí právní předpis k zákoníku práce a týká se tedy zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců. Aplikace nové vyhlášky na jiné skupiny osob, např. studenty či učně, se tak bude dít na základě jiných zákonných úprav, např. školského zákona.

Nová vyhláška oproti vyhlášce č. 288/2003 Sb., odstraňuje prolínání prací rizikových (tj. prací třetí a čtvrté kategorie a prací kategorie druhé, u nichž o tom, že jsou rizikové, rozhodl příslušný orgán ochrany veřejného zdraví) a prací nerizikových (tj. prací první a druhé kategorie), při němž rizikové práce byly uváděny jednotlivě v souvislosti s faktory pracovních podmínek. Nová vyhláška naopak stanoví a jednoznačný obecný zákaz rizikových prací s případnými výjimkami pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu, a pro mladistvé zaměstnance, jde-li o výjimky z důvodu přípravy na povolání. Ostatní zákazy prací uvedené v nové vyhlášce se tedy týkají prací nerizikových, které jsou stanoveným skupinám chráněných osob zakázány s ohledem na povahu faktoru pracovních podmínek, jemuž jsou při práci nebo na pracovišti vystaveni. Z uvedeného je zřejmé, že zákazy rizikových prací se uplatní, pokud jde o druhou kategorii prací, která je sama o sobě neriziková, u jednotlivých zaměstnavatelů v míře, v jaké příslušný orgán ochrany veřejného zdraví posoudí tuto práci jako rizikovou.

Z obecného zákazu rizikových prací připouští nová vyhláška, jak je shora uvedeno, výjimky. Nově se ruší pro těhotné zaměstnankyně zákaz rizikové práce pro faktor psychická zátěž, práce pouze v noční době. Nadále tak z prací zařazených jako rizikové pro faktor psychická zátěž zůstanou v nové vyhlášce zakázané jen práce, při nichž se souběžně při práci vykonávané po dobu delší než 4 hodiny za směnu vyskytují všechny ukazatele psychické zátěže stanovené pro druhou kategorii, a to práce ve vnuceném pracovním tempu, spojené s monotonií a vykonávané v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu (bod 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb.). Dále se, pokud jde o těhotné zaměstnankyně, tak jako dosud, připouští, aby těhotná zaměstnankyně vykonávala rizikové práce spojené s expozicí viru zarděnek nebo jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4, pokud u ní lze prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při její práci v úvahu. V této souvislosti nová vyhláška jen slovem „zarděnky" nahrazuje slovo „rubeola" a původce toxoplasmosy řadí až za výčet biologických činitelů, neboť o biologické činitele nejde. Jako poslední výjimku z prací zakázaných těhotným zaměstnankyním uvádí nová vyhláška práce, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření. Tedy zákaz práce se nespecifikuje, ale odkazuje se na jinou právní úpravu. Zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou z rizikových prací zakázány práce v riziku vibrací a rizikové práce v zátěži teplem nebo chladem.

V této souvislosti je třeba uvést, že i v odkazech na jiné právní předpisy jde o nové pojetí vyhlášky. Odstraňuje se z ní totiž výčet zákazu všech prací, které jsou již upraveny jinými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákonem o námořní plavbě (zákon č. 61/2000 Sb.), atomovým zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Důvodem je snaha předejít duplicitní úpravě nové vyhlášky a jiných právních předpisů, která může v budoucnu přinést i nechtěný rozpor právních předpisů, které si při nedostatečné novelizaci mohou věcně odporovat.

Zákazy prací a pracovišť s chemickými látkami a chemickými směsmi

Zákazy prací a pracovišť s chemickými látkami a chemickými směsmi jsou v nové vyhlášce pro všechny kategorie chráněných osob stanoveny jak v souvislosti s terminologií dosavadních předpisů /zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)/, tak nařízení (ES) č. 1272/2008, neboť obě právní úpravy budou po poměrně dlouhou dobu platit vedle sebe. I když totiž výrobci přecházejí při jejich označování na novou terminologii zavedenou nařízením (ES) č. 1272/2008, v prodeji a skladech ještě patrně po značně dlouhou dobu budou výrobky označené podle dosavadních předpisů. Proto nejen nová vyhláška, ale další právní předpisy (např. připravená novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), používají techniku souběžného uvádění staré a nové terminologie, označující nebezpečnost chemické látky nebo chemické směsi. V souladu s terminologií nových předpisů je dále v nové vyhlášce pojem „chemický přípravek" nahrazen pojmem „chemická směs".

Nově se pro těhotné zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně a mladistvé zaměstnance upravuje zákaz prací spojených s expozicí prachu tvrdých dřev, jejichž seznam je uveden v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a které mají karcinogenní účinek, neboť tyto práce nelze podřadit pod skupinu chemických látek a chemických směsí.

Pro všechny skupiny chráněných osob se novou vyhláškou vypouští zákaz prací, při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji, neboť ochranu zaměstnanců lze zajistit cestou používání osobních ochranných pracovních prostředků.

U prací vykonávaných velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce se novou vyhláškou upřesňují v souvislosti se zákazy prací jednotlivým skupinám chráněných osob hodnotová kritéria a terminologie. Úprava zákazu prací se dává do souvislosti s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ať jde o vymezení používaných pojmů nebo způsob hodnocení rizikového faktoru.

Pokud jde o zákaz prací dříve uvozených jako práce se zvýšeným rizikem úrazů (nově, ve smyslu zmocnění, bez tohoto uvození), nově se k nim přiřazují práce nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m a práce na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší, a to jak v případě zaměstnankyň, tak mladistvých zaměstnanců.

U těhotných zaměstnankyň a matek do konce devátého měsíce po porodu se dosavadní demonstrativní (příkladný) výčet prací vykonávaných velkými svalovými skupinami (spojených s fyzickou zátěží podle vyhl. č. 288/2003 Sb.nahrazuje výčtem taxativním (úplným). Zakazují se jim práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje hodnotu 10 kg nebo při časté manipulaci hodnotu 5 kg, přičemž co se rozumí občasnou manipulací stanoví citované nařízení vlády. Stanoví se jednotný limit kumulativní hmotnosti ručně přenášených břemen na 2000 kg za průměrnou směnu, přičemž se nově vychází jen z energetického výdeje. Snižuje se váhový limit ručně přenášeného břemene při práci vsedě na hmotnost 2 kg, neboť by byl při zachování platné úpravy vyšší, než stanoví pro ženu obecně nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (3 kg). Zakazují se práce spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony; v této souvislosti text navazuje na § 26 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podle něhož „Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce." Nově se formuluje i zákaz práce vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny. Doplňuje se zákaz prací spojených s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N. Tato úprava vychází z limitů upravených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Novou zjednodušenou úpravou bylo možné přistoupit ke zrušení přílohy č. 1 vyhlášky č. 288/2003 Sb.

Zákazy prací spojených s expozicí chemickým látkám a směsím v zásadě odpovídají dosavadní právní úpravě. Stávající zákazy prací s chemickými látkami nebo chemickými směsmi jako kapalinami nebo parami, označovanými větou R 11 a R 12, se nově zrušují pro chráněné skupiny osob, s výjimkou mladistvých zaměstnanců, jak je uvedeno níže; jde o chemické látky a chemické směsi, které jsou obsaženy v běžných rozpouštědlech pro užití i v domácnosti. Obdobně jako ve vyhlášce č. 288/2003 Sb. se kromě taxativně stanovených zákazů prací s chemickými látkami a chemickými směsmi stanoví, že jsou zakázány práce spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo směsím, výslovně neuvedeným, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu.

Mezi práce zakázané těhotným a kojícím ženám se zařazují, tak jako dosud, práce při výrobě cytostatik a antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky s tím, že původní zákaz práce označené jako „omezující dělení buněk" byl nesprávně interpretován; jde o zákaz práce s „antimitotickými léky". V tomto smyslu se úprava mění.

Pokud jde o kojící zaměstnankyně, jsou do výčtu zakázaných prací doplněny chemické látky a chemické směsi toxické pro reprodukci s účinkem na fertilitu nebo poškozující kojence prostřednictvím mateřského mléka. Dále se obdobně jako u těhotných žen mezi zakázané práce doplňují práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky.

Nově se mezi zakázané práce pro těhotné, kojící i zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu přiřazují těžební práce v podzemí.

V případě mladistvých zaměstnanců je vyhláškou, tak jako dosud, zakázán výkon rizikových prací obecně. Výjimky se připouštějí z důvodu přípravy na povolání. Nová vyhláška však tyto výjimky, oproti vyhlášce č. 288/2003 Sb., koncipuje s ohledem na rizikový faktor a výsledky hodnocení zdravotních rizik. Pokud jde o chemické látky a chemické směsi, jejich výčet je proveden i s ohledem na novou klasifikaci látek podle nařízení (ES) 1272/2008. Nejpřísnější zákazy prací platí pro mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matkami do konce devátého měsíce po porodu. Pro ně neplatí možnost provádět rizikové práce ani v rámci přípravy na povolání.

Zákazy prací na pracovištích jsou na rozdíl od vyhlášky č. 288/2003 Sb., odděleny od zákazu prací. Namísto dosavadní formulace vyhlášky č. 288/2003 Sb., která hovoří o zákazu prací v prostředí, se v souladu se zmocněním podle zákoníku práce v nové vyhlášce uvádí, že jde o zákaz práce na pracovištích s příslušným rizikem. Mezi pracoviště, na nichž je zaměstnankyním zakázáno pracovat, byla nově vřazena ta, na nichž podle zaměstnavatelem provedeného hodnocení rizika expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 (jen v případě těhotné ženy) může být ohroženo zdraví zaměstnankyně nebo plodu, resp. kojence. Obdobně je koncipována právní úprava v souvislosti se zákazem práce na pracovištích mladistvých zaměstnanců a mladistvých zaměstnankyň, které jsou těhotné, kojící nebo matkami do konce devátého měsíce porodu

V souvislosti s pracemi zakázanými mladistvým se obecně zakazují všechny rizikové práce. Stejně jako u ostatních skupin zaměstnanců jsou pak dále mezi zákazy prací uváděny práce nerizikové. Pod rizikové práce jsou tak novou vyhláškou podřazeny dosud ve vyhlášce č. 288/2003 Sb., výslovně uváděné práce s tepelnou zátěží z technologie, práce v chladu (na hodnotě 4° C a nižší nebo teplotě nižší než -5° C), v riziku hluku a vibrací; pod práce s karcinogeny je podřazena práce s azbestem a práce v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření je řešena předpisy upravujícími využívání jaderné energie a ionizujícího záření. V důsledku tohoto podřazení pod rizikové práce, nová vyhláška tyto práce již dále neuvádí. Zákazy prací vykonávaných velkými svalovými skupinami (se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí - podle vyhl. č. 288/2003 Sb.) jsou nově upraveny přímo v textu vyhlášky, tj. zrušují se přílohy vyhlášky č. 288/2003 Sb., což je úprava pro uživatele jednodušší. Nově se zakazují práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg. Dále se nově zakazují práce, při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za průměrnou směnu; co se považuje za průměrnou směnu, stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nové jsou limity hmotnosti břemen pro práci mladistvých vykonávanou vsedě, spojenou s častým zvedáním a přenášením břemene.

Oproti dosavadní úpravě se u mladistvých zaměstnanců upouští od zákazu práce se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí vykonávané po dobu delší než 4 hodiny za pracovní dobu a zákazu práce v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje. Dále se upouští od zákazu práce s chemickými látkami a směsmi označovanými větami R 20, R 21, R 22, R 36 a R 38, neboť jde o směsi, čističe a prášky dostupné obecně spotřebiteli. S ohledem minimální požadavky stanovené směrnicí (EU) 2014/27 se pro mladistvé zaměstnance, jak je již uvedeno i výše, zachovává zákaz prací s chemickými látkami nebo chemickými směsmi jako kapalinami nebo parami označovanými větou R 11 a R 12, i když jde o látky a směsi, které jsou obsaženy v běžně dostupných rozpouštědlech. Nově se ve smyslu citované směrnice EU zařazují zákazy prací mladistvých zaměstnanců s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako karcinogen kategorie 3 označovaný větou R 40, karcinogen kategorie 2 označovaný větou H350, mutagen kategorie 3 s větou R 68 nebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 2 s větou H341.

Nová vyhláška č. 180/205 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, v návaznosti na právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření (vyhláška č. 307/2002 Sb.,která upravuje ochranu jen, jde-li o studenty a učně) stanoví zákaz prací se zdroji ionizujícího záření a pracovišť, kde se pracuje se zdrojem ionizujícího záření, pro všechny mladistvé zaměstnance. Jen v rámci přípravy na povolání se práce se zdroji ionizujícího záření připouští, jde-li o mladistvé zaměstnance ve věku od 16 do 18 let. Tuto úpravu právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření neobsahují.

Nejpřísnější zákazy prací a pracovišť jsou novou vyhláškou, stejně jako doposud platnou vyhláškou č. 288/2003 Sb. stanoveny pro mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matkami do konce devátého měsíce po porodu.

Právní účinnost

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, nabývá právní účinnosti dnem 1. září 2015 Sb. Stejného data pozbývá právní účinnosti vyhláška doposud upravující stejnou problematiku, a to vyhláška č. 288/2003 Sb.